ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ

ທ້າວ. NGUYỄN XUÂN SƠN

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຜະລິດເຟີນິເຈີ
SABAIDEE

ທ້າວ. NGUYỄN XUÂN SƠN

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຜະລິດເຟີນິເຈີ
SABAIDEE

ທ້າວ. NGUYỄN XUÂN SƠN

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຜະລິດເຟີນິເຈີ
SABAIDEE

ທ້າວ. NGUYỄN XUÂN SƠN

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຜະລິດເຟີນິເຈີ
SABAIDEE

ທ້າວ. NGUYỄN XUÂN SƠN

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຜະລິດເຟີນິເຈີ
SABAIDEE

ທ້າວ. NGUYỄN XUÂN SƠN

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຜະລິດເຟີນິເຈີ
SABAIDEE