CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SABAIDEE

Địa chỉ trụ sở: Phường Thongsannang, Quận Chanthabuly, Thủ Đô Viên Chăn, CHDCND Lào
Văn phòng: (+856) 021 258234, 021 258235, 021 258 235 (bấm 301)

Điện thoại: (+856) 020 58837979

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.