ນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນ

ທ່ານສາມາດນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງໄປຫາທີ່ຢູ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຮັບປະກັນແລະຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນຕາມນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮົາ.

ລູກຄ້າສາມາດເອົາສິນຄ້າມາທີ່ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອການຮັບປະກັນ:

ຊື່ຫົວໜ່ວຍ: ບໍລິສັດ SABAIDEE IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງສັງທອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຫ້ອງການ: (+856) 021 258234, 021 258235, 021 258 235 (ກົດ 301)

ເບີໂທ: (+856) 020 58837979

ເມື່ອໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, ຖ້າມັນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນແລະເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການຮັບປະກັນຫຼືສົ່ງຄືນຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.